ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «POWERZ A.E.» με Αρ. ΓΕΜΗ 58604804000 και ΑΦΜ 999565320 (εφεξής «η Εταιρεία») διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») στον εταιρικό λογαριασμό της στο Instagram https://www.instagram.com/luminnogreece.

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από το Instagram & το Facebook. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολουθήσουν τον λογαριασμό της Εταιρείας στο Instagram & Facebook  και κάνουν Tag 2 φίλους τους, το χρονικό διάστημα 24.10.2023 έως 31.10.2023, 11.59 μ.μ..

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση ένας τυχερός-η που θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi Mi Electric Scooter 3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Εταιρείας, τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν το χρονικό διάστημα 24.10.2023 έως 31.10.2023, 11.59 μ.μ.. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο https://www.luminno.gr.

Η   κλήρωση   θα   πραγματοποιηθεί   με   ηλεκτρονικό   αυτόματο    σύστημα στη 01/11/2023. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί ένα νικητής-τρια.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

Ο νικητής-τρια θα ειδοποιηθεί με direct message στο Instagram, όπου μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του δώρου.

Ο νικητής-τρια υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Αν ο νικητής-τρια αρνηθεί εγγράφως την παραλαβή του δώρου ή δεν παραλάβει τα δώρα εντός δύο (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις  συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και η έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό νικητή-τρια.

Η Εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή με Instgram σχόλιο (comment) κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού της στο Instagram.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

To δώρο μπορεί να παραληφθεί από τον νικητή-τρια κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία. To δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, ο οποίος θα προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση, την οποία και θα παραδώσει στην Εταιρεία και του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν κατά την παραλαβή του δώρου.

Με την αποδοχή των όρων, ο νικητής-τρια αυτόματα αποδέχεται και την συμμετοχή του σε λήψεις φωτογραφιών και video κατά την παραλαβή του δώρου ως απόδειξη ολοκλήρωσής της ενέργειας, όπου θα αναρτηθούν στα social media accounts της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή-τρια κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται και η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 45 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στην ανωτέρω κλήρωση δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια της προθεσμίας συμμετοχής στην κλήρωση, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή της κλήρωσης και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, socialmedia. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στην κλήρωση έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινεί και στη δημοσίευση της νίκης του στην σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Instagram.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση, απαιτείται οι χρήστες να ακολουθήσουν τον εταιρικό λογαριασμό Luminno στο Instagram και να κάνουν Tag δυο φίλους τους.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο της παρούσας κλήρωσης και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας συμμετοχής στην κλήρωση και μετα από αυτή σε σχέση με αυτή, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην κλήρωση

Σε περίπτωση που μια συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους και δεν υπάρξει και αναπληρωματικός για την αποδοχή του δώρου και τότε η Eταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση.

Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα social media με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση υφίστανται μόνο κατά τον ανωτέρω χρόνο δήλωσης συμμετοχής σε αυτή, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές πριν ή μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες και δεν συμμετέχουν στην κλήρωση.

Τα δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η υποχρέωση της Εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση του δώρου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο και τη χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους της παρούσης κλήρωσης, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει την κλήρωση.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.